Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI (İNG.)

 

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimiyle faaliyete geçen Bölümümüzde Lisans eğitimine 1999-2000 öğretim yılında başlanmıştır. Bölümümüzde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih Anabilim dalları. Bölümümüzün hem lisans hem de yüksek lisans programlarının öğretim dili İngilizce'dir.

Lisans programımız, öğrencilere temel uluslararası sorunları ve güncel uluslararası gelişmeleri yorumlama kapasitesi verecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin, uluslararası hukuk, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda edindikleri bilgileri bu sorunların ve gelişmelerin tanımlanmasında ve incelenmesinde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Programımız, uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları izler, bu temel ve güncel literatüründen edindiği bilimsel verileri ve kuramsal yaklaşımları kullanarak küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili araştırma yürütür. Bu sorunlara ilişkin araştırmalar hem bireysel hem de ekip olarak sürdürülmekte, öğrenciler de hem bu tür çalışmalara katılmaları hem de benzer çalışmaların kendileri tarafından yürütülmesi konusunda teşvik edilmektedirler. Öğrenciler bilgi edinirken ileri derece İngilizce'yi ve orta düzeyde ikinci yabancı dili kullanmakta, gerekli bilgisayar teknolojilerine başvurmaktadır. Edinilen bilgilerin değerlendirilmesinde öğrenciler eleştirel yaklaşımı ön planda tutmaktadır. Bütün çalışmalar yürütülürken, toplumsal, bilimsel ve etik normlara uyulmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece 

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi 

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları 

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin EA puan türü ile öğrenci kabul edilir.

Lisans programının eğitim dili İngilizce'dir. Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Lisans Programına başlamadan önce Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan gerekli puanı alarak muaf olması ya da hazırlık programını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları “Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” tarafından belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. //www.oid.hacettepe.edu.tr ve //www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 

Öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden 157 krediyi (148 bölüm kredisi ve 9 ortak zorunlu dersler kredisi) ve 240 AKTS almak zorundadır (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 18 (2)).

Bir dersten A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ve D notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 24 (2)).

En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlayan öğrenci mezun kabul edilir (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 30 (c)).

Ayrıntılı bilgi için bkz. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: //www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

Bölümümüze yurtdışından gelecek öğrenciler için, Avrupa Kredi Transferi Sistemine dahil Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve diğer üniversitelerde alınan derslerin saydırılması Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Bununla ilgili mevzuat: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde -8 (2).

Değişim programları ile yurtiçi yükseköğretim kurumlarından bölümümüze gelen (örneğin yatay geçiş) öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti ve bunların not dökümüne yansımalarını içeren maddeler: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği II. Bölüm, Yatay geçişler-Dikey Geçişler-Ders Muafiyetleri, Madde-8, Madde-9, Madde-10. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine bölümümüz akademik kurulu önerisiyle üniversite yönetim kurulu karar vermektedir. İlgili link: //www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı 

Uluslararası İlişkiler Lisans programının amacı Uluslararası İlişkiler teorileri, uluslararası hukuk, siyasi tarih ve uluslararası iktisat alanlarında ilgili literatüre hakim, bu bilgileri mesleki yaşamında değerlendirebilecek ve ulusal politikaların yapımına katkıda bulunabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili 

Mezunlarımız başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinde, ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı çeşitli burs imkanlarıyla, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Bu çalışmaların ardından mezunlarımızın arasından geleceğin akademik kadrolarını oluşturacak şekilde çeşitli üniversitelerde görev yapanların sayısı artmaktadır. Aynı zamanda, ülkemizde de son zamanlarda yaygınlık kazanan düşünce kuruluşlarında bölüm mezunlarımız araştırmacı ve uzman araştırmacı kadrolarında aranan eleman olmaktadırlar. Bunlara ek olarak bölüm mezunlarımız uluslararası şirketlerde, medya sektöründe (TRT ve BBC gibi), bankacılık, sigortacılık, uluslararası mali danışmanlık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların dış ticaret ve dış ilişkiler bölümlerinde yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.

© 2021