Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu kararıyla kurulmuş ve 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında tezli yüksek lisans programı faaliyete geçmiştir. Doktora programının amacı hem yurt içinde hem de yurt dışında mevcut ve yeni üniversitelere bilim insanı yetiştirmek ve üniversite dışında çalışma yapacak mezunlarına Uluslararası İlişkiler disiplininin belli alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektir. Program Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Doktora programının dili İngilizcedir.

D.2. Kazanılan Derece 

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi 

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları 

1. Adayların, ilke olarak, Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi Bölümü yüksek lisans programı mezunu olmaları beklenmektedir. Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi mezunu olmayan adayların sınavı kazanmaları durumunda, Programa kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan Bölümün Lisans programındaki kimi derslerden almaları gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin transkriptleri incelemeye alınarak bilimsel hazırlık programının içeriği Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir. Programa kabul edilebilmek için, öğrencilerin her bir bilimsel hazırlık dersinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak,

3. Yüksek Lisans genel akademik başarı ortalamasının (CGPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması, lisans genel akademik başarı ortalamasının ise 4 üzerinden en az 2.70 veya eşdeğeri olması,

4. ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlardan birinden 80 veya eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Programa kabul edilebilmek için adayların, ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %10'u, yabancı dil puanının %10'u ve giriş sınavı notunun %30'u hesaplanarak başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavında 50 puan altında alan adaylar başarısız sayılır. Giriş sözlü ve/veya yazılı olarak Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılır.

6. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

7. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Başvuru Özel Koşulları:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başvurularında aday öğrencilerden başvuru esnasında 2 (iki) adet Referans Mektubu (İngilizce) ve Niyet Mektubu (İngilizce) istenmektedir.

Adayların bu evrakları başvuru tarihleri içerisinde diğer başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirilmesinde Ana Bilim Dalı'nın belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 

Programdaki 8 derste (7 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere) (21 yerel kredi/90 AKTS) tamamlamak, Doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

Yukarıdaki ölçütlerin tümü kaynağını HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden almaktadır: //fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

HÜ Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir: //fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı 

Doktora programının amacı adaylara Uluslararası İlişkiler disiplininin çeşitli alanlarında akademik uzmanlık kazandırmaktır. Bu amaçla zorunlu derslerin yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Adaylar kendilerine spesifik uzmanlık alanları belirleyip kendilerini bu yönde geliştirebilmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili 

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora derecesine sahip mezunlar prestijli üniversitelerde, uluslararası örgütlerde veya kamu kurumlarında iş bulabilme imkanına sahip olmaktadır.

© 2021